Plánované akce

   Minimalizovat

Výstavba lávky - projektová dokumentace

 

Výkres výstuže betonových prvků M1:50, výkres ocelovou nosnou konstrukcí mostovky M1:50

Půdorys, řez M1:50, detaily M1:5, M1:20

Mostovka M1:30

Technická zpráva str. 1-9

Technická zpráva str. 10-18

Vyjádření povodí

Výkaz výměr

Statický výpočet

 

 

Podané žádosti o dotaci

Program obnovy venkova 2009 - podaná žádost o dotaci
Dětské hřiště Slověnice
 
Cílem projektu je vybudovat na veřejném prostranství uprostřed Obce Slověnice hřiště, které bude určeno dětem a mladým lidem od O do 25 let. Hřiště bude sloužit také jako místo setkání a posezení starším občanům. Do plochy budou instalovány houpačky, prolézačky, lavičky, stojan na kola a další prvky. V současné době je pozemek nevyužívaný, je zde jen trávník bez bližšího využití a představuje pro obec pouze zátěž v podobě údržby. Po vybudování hřiště bude tvořit centrum setkávání pro všechny věkové skupiny.
Zpracování územního plánu Obce Slověnice - SZIF 2007 - 2009
Hlavní aktivitou projektu je zpracování územního plánu Slověnic v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a vyhláškami č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a 501/2006 Sb.o obecných požadavcích na využívání území.
Cílem je zpracovat územní plán s co nejširším zapojením veřejnosti.
Harmonogram projektu
 
Časový harmonogram realizace projektu
Fáze projektu
11/2007
12/2007
1/2008
2/2008
3/2008
4/2008
5/2008
6/2008
7/2008
8/2008
9/2008
10/2008
11/2008
12/2008
1/2009
2/2009
3/2009
4/2009
5/2009
6/2009
Podání žádosti o dotaci
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválení žádosti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projednání zadání ÚP s veřejností
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předání podkladů z jednání s veřejností a podkladů od zastupitelstva obce architektovi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracování návrhu územního plánu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh územního plánu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projednání ÚP s dotčenými orgány státní správy (DOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapracování stanovisek DOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posouzení ÚP Krajským úřadem Stř. kraje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projednání s veřejností
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schůzka s veřejností a DOS na OÚ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úpravy územního plánu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydání územního plánu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválení územního plánu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předložení žádosti o proplacení výdajů
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program obnovy venkova 2008 - Obnova veřejné zeleně Slověnice

Jedná se o kompletní ošetření (prořezání, bezpečnostní vazby, event. pokácení a nová výsadba dle konzultací s odborníkem)vzrostlých stromů v obecním vlastnictví, které jsou situovány ve středu obce. Součástí je také nová výsadba - parková úprava návsi (výsadba 1 nového vzrostlého dubu, osazení lavičkou a výsadba keřů) v souladu s venkovským vzhledem návsi.

Přehled realizovaných akcí

   Minimalizovat
2007
Program obnovy venkova Středočeského kraje (Gestor Středočeský kraj) – „Úprava veřejného prostranství Slověnice“ - Projekt obsahoval opravu fasády obecního úřadu, opravu kapličky a umístění okapů, opravu zastávky.
Program péče o krajinu (Gestor Agentura ochrany přírody a krajiny) – „Obnova stabilizačních prvků v zemědělské krajině Alej u Slověnic“ - Projekt obsahoval obnovu aleje nad vsí výsadbou třešní a švestek.